Rezerwacja | Zadatek | Kaucja

 1. Hotel 77***, przyjmuje rezerwacje dokonane:
  – telefonicznie,
  – elektronicznie w formie e-mail,
  – osobiście,
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą.
 3. By kontakt z Hotelem 77*** mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego:
  – imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja
  – terminu pobytu
  – ilości osób w pokoju i ilości pokoi
  – kontaktowego numeru telefonu klienta
  oraz dodatkowo: używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. O ile Hotel 77*** może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez Hotel 77*** rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 5. Hotel 77*** podaje ceny w złotych polskich, ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w hotelu jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek.
  Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego.
  Zadatek może być nie niższy niż 50% wartości rezerwacji.
 7. Hotel 77*** wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu.
  W przypadku braku zadatku na koncie do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 8. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Hotelu 77*** lub data wpływu gotówki do kasy.
 9. Hotel 77***potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Od daty wpływu zadatku na konto, rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**.
  Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta.
 11. Pozostałą kwotę za pobyt klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji – przed rozpoczęciem pobytu.
  Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a Hotelem 77*** na pobyt wg zamówienia.
 12. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji.
  Hotel 77*** zachowa wpłacony zadatek.
 13. Hotel 77*** ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości do 50% wartości ceny pobytu – tytułem zabezpieczenia.
  Kaucja jest zwracana klientowi po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, Hotel 77*** obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 14. Odmowa przez klienta złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hotel 77*** zachowa wpłacony zadatek.
 15. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

Anulacja rezerwacji | Anulacja pobytu

 1. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej informacja o tym ułatwi pracę recepcji.
 4. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia lub stanów nadzwyczajnych w Polsce:
  – w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – Hotel 77*** zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe w formie vouchera kwotowego do wykorzystania w późniejszym terminie;
 5. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Hotel 77*** oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel 77*** zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże Hotelu 77***.
 6. W przypadku, w którym niemożność zrealizowania danego zamówienia nie wynika z czynników zależnych od hotelu, Hotel 77*** zastrzega sobie prawo do zwrotu kwoty zadatku pomniejszonej o koszta bankowe w formie vouchera kwotowego, bądź zaproponowania terminu zastępczego.
 7. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej przez system booking.com odbywa się na zasadach określonych na stronie pośrednika.
 9. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

 

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
– to rezerwacja, którą Hotel 77*** będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto Hotelu 77***.
** Rezerwacja gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej – Hotel 77*** nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.